Programma 2018 – 2021

Programma 2018-2021

Aardbevingen en Gaswinning
 • Ontzorgen van onze inwoners rondom dit dossier. We willen rechtsbijstand verlenen en waar nodig voorfinancieren van schade bij burgers.
 • Nul op de meter stimuleren.
 • Nieuwe huizen zijn gasvrij.
 • Duidelijkheid creëren over wat aardbevingsbestendig bouwen is.
Algemeen Bestuur
 • Overheid werkt integraal.
 • Er is een geldpot die bestemd is voor verschillende doeleinden.
 • Vergunningen afgeven binnen de wettelijke termijnen.
 • Bestuurders wonen in de gemeente Delfzijl.
 • Ambtenaren stimuleren om in de gemeente te gaan wonen.
 • Een klantgerichte gemeente is er voor de inwoners en niet andersom
Bestemmingsplannen
 • Bestemmingsplannen moeten flexibeler zijn voor koerswijzigingen.
 • Woningbouw moet meer in de bestemmingsplannen komen, voornamelijk in de dorpen.
 • Dorpsvisies samen met inwoners ontwikkelen.
 • Visies iedere 5 jaar herzien, of eerder als dit nodig is.
 • Evenals Wagenborgen en Spijk ook de dorpen Holwierde en Woldendorp als centrumdorp aanmerken.
Binnenvaart
 • Infrastructuur van het Eemskanaal in relatie tot de N33 moet beter, door middel van verdieping en aquaducten.
 • Betere samenwerking met Emden en Wilhelmshaven op maritiem- en bestuurlijk gebied.
Bouwen
 • Door sneller te kunnen bouwen dient de gemeente beter te sturen op de afhandeling van vergunningen binnen de wettelijke termijn.
 • Grondbedrijf dient commerciëler te worden door effectief overleg met marktpartijen.
 • Methodiek bepaling van grondprijzen herzien, meer specifiek en klantgericht.
Herindeling DAL+
 • Herindeling is noodzakelijk voor de ontwikkeling van ons gebied.
 • De Eemshaven bij de nieuwe DAL gemeente is een “must” voor verdere economische ontwikkeling.
 • Het realiseren van één bedrijventerrein Eemshaven en Delfzijl.
 • Havengebied aansturen vanuit één gemeente op vergunning en handhaving, is efficiënt en geeft veel mogelijkheden tot groei.
 Recreatie en Cultuur
 • Toeristenbelasting dient uitsluitend gebruikt te worden voor de toeristische en recreatieve infrastructuur.
 • Permanent eb/vloed zwembad bij Delfzijl realiseren.
 • Maritieme culturele activiteiten meer verbinden met Duitsland.
 • Creëren van musea aan de Damsterkade waar varend erfgoed leidend is.
Economie
 • Een actief gemeentelijk beleid om meer ondernemers aan zich te binden met als doel MEER werkgelegenheid.
 • De gemeente dient positie innemen op gebied van vastgoed om betaalbare huur te realiseren voor ondernemers.
 • Gemeente dient lokale economie stimuleren en zelf het goede voorbeeld geven door in te kopen bij lokale bedrijven.
Energie
 • Het verpesten van het karakteristieke Groninger landschap door een woud van windturbines vlak bij de bewoonde omgeving tegengaan.
 • Geen medewerking verlenen voor de plaatsing van nog meer windturbines op land in onze gemeente.
Financiën
 • Bevriezen van lokale belastingen.  
 • Verlaging Onroerend Zaak Belasting voor de landbouw en eigen woningbezitters.
Infrastructuur
 • Veerverbinding naar Duitsland.
 • Buizenzone Delfzijl – Eemshaven.
Jeugd
 • Activiteiten stimuleren wat beter bij de jeugd aansluit. Jeugd betrekken bij organisatie jeugdactiviteiten.
 • Betaalbare huisvesting realiseren.
Maritieme Stad Delfzijl
 • Vestiging van winkels op gebied van maritieme activiteiten voor hobby en professioneel stimuleren.
 • Wekelijkse vismarkt.
Maritiem Termunten/Termunterzijl
 • Goede parkeergelegenheid.
 • 30 kilometerzone realiseren.
Onderwijs
 • Bewegings- en cultureel onderwijs verbeteren.
 • Verbindingen zoeken tussen scholen en sport- en culturele verenigingen.
Openbaar vervoer
 • Verbeteren van het openbaar vervoer tussen wijken en dorpen.
 • Laagdrempelig openbaar vervoer met maatwerk tussen ‘piek’ en ‘dal’ momenten.
Sociaal vangnet
 • Meer perspectief bieden om meer in hun ‘eigen’ kracht te komen.
 • Verbeteren van vraag een aanbod tussen werkgevers en werknemers.
Sport
 • Ondersteuning van sportverenigingen om zich te kunnen voorbereiden op de toekomst.
 • Verbindingen zoeken tussen buurtsportcoaches, onderwijs, sportverenigingen en werknemers.
 • Werk/leer/sport project oprichten.
Volkshuisvesting
 • Realiseer meer woningen waar vraag naar is en gebruik de kwaliteiten van dit gebied, specifiek in onze dorpen.
 • Maak voldoende betaalbare woningen mogelijk voor diverse doelgroepen.
Basisvoorziening centrum dorpen (Woldendorp, Holwierde, Spijk en Wagenborgen)
 • Arts (1e lijn).
 • Gemeente info.
 • Infopunt (Veiligheid, Toerisme).
 • PIN Automaat.
 • Sport accommodatie.
 • Kwalitatief openbaar vervoer.
Maatschappelijk Vastgoed
 • Luingaborg Bierum en Menterne Wagenborgen worden aangekocht door de gemeente om samen met marktpartijen en inwoners (Verenigingen Dorpsbelangen) nieuwe woonvormen te ontwikkelen.